วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เงื่อนไขในการเช่ารถตู้ Thai Transport for rent


เงื่อนไขในการเช่ารถ

1.ราคาค่าเช่ารวมพนักงานขับรถ แต่ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าทางด่วนทั้งหมดและค่าจอดรถ
2.เวลาที่ให้บริการคือ 06.00-20.00 น. ถ้าต้องการก่อนหรือหลังจากเวลาที่ให้บริการคิดค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 200.- บาท ถ้าเกิน 24.00 น. คิดค่าเช่ารถเพิ่มอีก 1 วัน
3. บริษัทฯเติมน้ำมันเต็มถังก่อนไปรับลูกค้า จากนั้นลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการเติมเองในระหว่างการใช้งาน และเติมเต็มถังคืนบริษัทฯเมื่อเสร็จสิ้นการส่งลูกค้า ณ จุดสุดท้าย
4. เวลาเช่าจะเริ่มตันในเวลาใดก็ตาม คิดเป็นเริ่ม 1 วัน
5.จังหวัดที่มีระยะทาง 500 กม. ขึ้นไป ไม่รับไป-กลับ ภายใน 1 วัน
6.รถตู้ให้เช่าของบริษัทฯทุกคัน มีประกันชั้น 1 ภัยคุ้มครองผู้โดยสารทุกที่นั่ง
7.ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถ ยกเว้นได้ตกลงล่วงหน้า
8.ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายไปในรถ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นระยะเวลาของการเช่ารถ

 • ผู้ใช้บริการต้องแจ้งรายละเอียดของการเดินทางให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • วันที่เริ่มเดินทางไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามให้นับเป็น 1 วันทำงาน
 • เวลาการให้บริการเช่ารถไป-กลับ ในวันเเดียวคือ ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. ถ้าเกินกว่าเวลานี้ ผู้ใช้บริการต้องจ่ายชดเชยค่าบริการเพิ่มอีกชั่วโมงละ 200.00 บาท
 • เวลาที่ใช้บริการต่อเนื่องมากกว่า 1 วัน พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ไท่เกิน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลานัดหมาย ผู้ใช้บริการต้องให้พนักงานขับรถพักผ่อนไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนที่จะใช้บริการเดินทางต่อไป เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการกลับถึงจุดหมายปลายทางเกินกว่า 20.00 น. ผู้ใช้บริการต้องจ่ายชดเชย ค่าบริการเพิ่มอีกชั่วโมงละ 200.00 บาท แต่ถ้ากลบัเกิน 24.00 น. ผู้ใช้บริการต้องจ่ายค่าบริการค่าเช่าเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม-ค่าน้ำมันรถ-ทางด่วน-ทางพิเศษ และค่าจอดรถ

 • ในวันเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันเต็มถังก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่นัดหมาย (ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้)
 • ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันในระหว่างการเดินทางและเติมน้ำมันเต็มถังคืน เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลานทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม-ค่าทางด่วน-ทางด่วนพิเศษและค่าจอดรถ ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบ

การวางเงินมัดจำ

 • เพื่อให้การจองรถสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระเงินมัดจำล่วงหน้าอย่างน้อย 6 วันทำการก่อนการเดินทาง ในวงเงิน 500.00 บาท ต่อการใช้บริการ 1 วัน โดยโอนเข้าบัญชีดังนี้

       - ชื่อบัญชี...นายกิจติพร ชูชีพ
       - ชื่อธนาคาร กรุงไทย
       - สาขา......เซ็นทรัลพิษณุโลก.................
       - บัญชี.......ออมทรัพย์
       - เลขบัญชี..984 53939 50

 • เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินโอน กรุณาโทร.หรือไลน์ติดต่อคุณเปิ้ล 093-292-5544
 • พร้อมทั้งระบุ ชื่อผู้รับจอง, ผู้จองและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองมาด้วย
 • ในกรณีผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง จะต้องแจ้งให้บริษัททราบไม่น้อยกว่า 4 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทยินดีคืนเงินในอัตราร้อยละ 90 ของเงินมัดจำล่วงหน้าที่ชำระเงินไว้แล้ว
 • ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
 • การไม่ชำระเงินล่วงหน้า อาจเป็นเหตุให้ทางบริษัทสามารถยกเลิกการเดินทางได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อพวกเราคลิกที่นี่ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น